Privacy policy

Collectief Alternatieve Therapeuten Privacyreglement voor CAT

1. Algemeen

Dit Privacyreglement beschrijft hoe Collectief Alternatieve Therapeuten (hierna ‘CAT’) de privacy van de Gebruiker (hierna de ‘Gebruiker’, meervoud de ‘Gebruikers’) van de website www.catcollectief.nl , www.catvergoedbaar.nl , www.kwaliteitspraktijk.nl , www.kwaliteitsysteem.nl , www.gatregisteropleidingen.nl (hierna de ‘Websites’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker van de Websites wordt verzameld. Daarbij beschrijft huidig document tevens hoe CAT gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie als een register van therapeuten. Dit is indien de Gebruiker van de website een account aanmaakt, wanneer dit het geval is, wordt naar de Gebruiker van de website gerefereerd als de ‘Therapeut, meervoud de ‘Therapeuten. Omdat een Gebruiker van de website zowel een Gebruiker als een Therapeut kan zijn, gelden de in dit document genoemde onderdelen waarbij verwezen wordt naar een Gebruiker, tevens voor een Therapeut indien de Gebruiker van de Websites Therapeut.

 

2. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement

Bij gebruik van de website van CAT, wordt dit privacy statement bij iedere Gebruiker onder de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat verder gebruik maken van de Websites betekent dat wordt ingestemd met het gebruik van cookies en huidig privacy statement. CAT verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn geheel te lezen en indien deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de Websites niet te gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

 

3. Aard te bewaren informatie

Nu en in de toekomst verzamelt CAT informatie over de Gebruikers van deze website. CAT gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.

3.1 Indien er gebruik wordt gemaakt van een webwinkel van CAT door de Gebruiker of als er op een andere wijze producten worden afgenomen door de Gebruiker

Voor bestellingen via de Websites worden om daaraan te voldoen persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.

3.2 Indien de Gebruiker zich opgeeft voor een nieuwsbrief of andere wijze van informatieverspreiding of als CAT op een andere wijze informatie deelt met de Gebruiker

Voor het opvragen van informatie via de Websites worden om daaraan te voldoen ook persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.

3.3 Indien de Gebruiker zich aanmeldt voor de diensten van CAT als register van Therapeuten (functie als beroepsorganisatie)

CAT behandelt de Gebruiker in dat geval als een Therapeut. Alle delen van huidig privacy statement die van toepassing zijn op een Gebruiker, gelden nog steeds. Alle delen die van toepassing zijn voor een Therapeut. CAT verzamelt meer gegevens van een Therapeut dan van een standaard Gebruiker. Van elke Therapeut slaat CAT gegevens op zoals vermeld in artikel 3.4.

3.4 Het CAT account van de Therapeut op kwaliteitsysteem.nl of kwaliteitspraktijk.nl De Therapeut/cliënt heeft toegang tot een account op de kwaliteitsysteem.nl en/of kwaliteitspraktijk.nl.

Door gebruik te maken van dit account gaat de Therapeut/cliënt akkoord met huidig privacyreglement en met de algemene voorwaarden zoals te vinden op de Websites. De informatie die de Therapeut/cliënt afgeeft, bestaat al dan niet uitsluitend uit de hieronder genoemde delen:

 • Adres gegevens
 • Naam
 • KVK nummer en bijbehorende gegevens
 • Kopie van inschrijving bij KVK – Kopie van identiteitsbewijs (na inzage verwijderd)
 • Door de Therapeut gevolgde opleidingen en eventueel een kopie van een diploma van deze opleidingen
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Website van de Therapeut
 • Werkveld
 • Duur van de praktijk
 • Adres gegevens praktijk
 • Naam praktijk
 • Naam van door de Therapeut gegeven therapie
 • Details van door de Therapeut gegeven therapie (locatie, datum, prijs, accreditatie, erkenning externe partijen)
 • Data betreffende de Therapeut of diens opleiding(en) die wordt gegenereerd door CAT zelf
 • Praktijkhygiëne
 • Persoonlijke hygiëne
 • Administratie
 • VOG verklaring (na inzage verwijderd/vernietigd)
 • Communicatie met Cliënt
 • AGB codes
 • Het bijhouden van een cliëntendossier (statusvoering)
 • Gegevens met betrekking tot het eventuele strafrechtelijke verleden van de Therapeut
 • Gegevens met betrekking tot het eventuele verleden van (tucht-) klachten en of geschillen van de Therapeut
 • Elk ander gegeven dat de Therapeut plaatst in het account van CAT

De Therapeut/cliënt gaat akkoord met huidig privacyreglement en met de algemene voorwaarden zoals te vinden op de Websites en geeft CAT toestemming de in artikel 3.4 genoemde gegevens na te lopen en te corrigeren indien nodig. De nagelopen en al dan niet gecorrigeerde gegevens worden gedeeltelijk gepresenteerd op de Websites van CAT op een gedeelte dat toegankelijk is voor Gebruikers van de Websites. De Therapeut legt zich neer bij de eventuele correcties die CAT aanbrengt aan de gegevens om informatie waarheidsgetrouw te kunnen presenteren aan de Gebruikers van de Websites. Correcties die volgens de Therapeut incorrect zijn, kunnen worden aangekaart via de contact pagina van CAT te vinden op de Websites (zie hiervoor tevens het Reglement zoals te vinden op de Websites). CAT is niet verantwoordelijk voor foutieve presentatie van de in artikel 3.4 genoemde informatie aan Gebruikers noch voor de gevolgen hiervan.

3.5 E-mail berichten

Als e-mailberichten worden verzonden, kan zulke mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.

 

4. Doel bewaren informatie
4.1 Administratie

De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie (bewaartermijn is zeven jaar) zoals gemeld in artikel 3.1 en 3.3, 3.4 en 3.5 wordt onder andere maar niet uitsluitend gebruikt om: – Bestellingen en leveringen daarvan af te werken – Diensten conform wat is overeengekomen af te werken en in rekening te brengen

 • Een administratie/boekhouding bij te houden
 • Afhandelen van eventuele geschillen
4.2 Verbetering diensten

Verzamelde informatie genoemd in artikel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5 kan worden gebruikt om de website te verbeteren en gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.

4.3 Marketing

Ook kan verzamelde informatie zoals genoemd in punt 3 worden gebruikt om Gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens worden gebruikt om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om informatie die tijdens het bezoek aan onze website of via andere wegen door de Gebruiker aan CAT wordt verstrekt. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde statistische informatie voor klanten en zakelijke partners. Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen optimaliseren, registreert CAT het gebruik van ondersteunende diensten bij producten, evenals gebreken of klachten ten aanzien van de producten. Het kan daarbij gaan om serienummers en informatie over de aankoop zoals bijvoorbeeld de aanschafdatum. Een Gebruiker kan worden gevraagd informatie over zichzelf te verstrekken, ten behoeve van levering of terugzenden van producten. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als een Gebruiker klant is (AVG-grondslag: uitvoering overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang) of als daar vooraf ondubbelzinnig toestemming voor is verleend conform de AVG.

4.4 Het account van de Therapeut

De informatie die door de Therapeut wordt gegeven aan CAT (al dan niet gecorrigeerd door CAT) wordt verzameld zoals beschreven in artikel 3.4 met als doel deze waarheidsgetrouw te kunnen presenteren aan Gebruikers. De gegevens in dit account blijven bewaard totdat door de Therapeut of Docent wordt aangegeven dat dit niet meer bewaard dient te worden. Gegevens in het account die worden gearchiveerd worden standaard 15 jaar bewaard (tenzij de Therapeut vraagt om verwijdering).

 

5. Veranderingen aan de Privacyreglement

In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt veranderen. CAT zal in dat geval de veranderingen in een herzien Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord zijn met een herziening van de Privacyreglement dienen te stoppen met het gebruiken van de Websites van CAT. Zodra een Gebruiker de website bezoekt en gebruik maakt van de Websites wordt er van uit gegaan dat de Gebruiker de meest huidige versie van het Privacyreglement accordeert.

 

6. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy

Indien de Gebruiker de door CAT bewaarde informatie wil wijzigen of laten schrappen of indien de Gebruiker vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Gebruiker dit te melden aan CAT via post, chat of e-mail zoals vermeld bij artikel 9. CAT zorgt dan voor aanpassing of schrapping van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt indien het bewaren van de informatie daarvoor noodzakelijk is.

 

7. Veiligheid

CAT gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd. CAT is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in artikel 3 genoemde informatie of toegang tot de website. CAT adviseert daarbij de Therapeuten wachtwoorden die toegang bieden tot hun account(s) regelmatig te veranderen en alleen te werken met een betrouwbare en veilige browser.

 

8. Adres Gebruiker website

Gebruikers zijn verplicht CAT van adreswijzigingen en wijzigingen van andere contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang CAT geen verhuisbericht of bericht wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij CAT bekende gegevens aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging is voor rekening en risico van de Gebruiker. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven blijft deze aansprakelijk voor de Gebruiker bestelde producten die op het oude adres worden afgeleverd.

 

9. Contact- en identiteitsgegevens

CAT is bereikbaar via de volgende gegevens:

 • Naam: Collectief Alternatieve Therapeuten
 • Correspondentie: Nederlandlaan 234, 2711 JH Zoetermeer
 • Bezoekadres: Niet van toepassing
 • E-mail: catcollectief@gmail.com
 • Kvk-nummer: 76060160

 

10. Aanvullende informatie
10.1

Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Gebruiker kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10.2

Indien de Gebruiker een foto of andere afbeelding deelt als onderdeel van de informatie genoemd in artikel 3, dan wordt deze foto of afbeelding tevens opgeslagen als informatie zoals vermeld in artikel 4.

10.3

Indien er door de Gebruiker tevens gebruik wordt gemaakt van een programma of software voor het delen van informatie zonder inmenging van CAT, is het mogelijk dat dit programma of deze software de informatie zelfstandig en zonder inmenging van CAT deelt, verspreidt etc. CAT kan niet instaan voor de wijze waarop het programma of software waar de Gebruiker gebruik van maakt in een situatie beschreven in huidig artikel 10.3 omgaat met informatie.

10.4

Indien CAT gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft CAT een Verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten.

 

11. Cookies

De Websites maken gebruik van cookies. Dit zijn de functionele cookies die standaard worden gebruikt bij een website die is gemaakt met de software WordPress. De software WordPress kan mogelijk de aard of het gebruik van de cookies aanpassen en zodoende dient er voor een accuraat overzicht betreffende deze standaard cookies gekeken te worden naar wat WordPress hier over publiceert. Kijk hiervoor bij de website van WordPress: https://wordpress.org/ De cookies die momenteel gebruikt worden zijn:

 • Session Cookies
 • Comments Cookies (ook wel Permanent Cookies)

De session cookies zijn van toepassing tijdens de sessie van het gebruiken van de website als Gebruiker of als Opleider. Deze cookie identificeert de Gebruiker. De informatie van de session cookies wordt 15 dagen bewaard. Indien er een account is aangemaakt als Therapeut herkent deze session cookie de persoon en zodoende wordt de Gebruikersnaam bijvoorbeeld alvast ingevuld bij het login scherm. De comments cookies zijn van toepassing wanneer een Gebruiker een ‘comment’ achterlaat bij een webpagina. De comment cookies vullen automatische de Gebruikersnaam, email-adres en URLvelden van degene in die een comment achterlaat. De informatie van een comment cookie vervalt na 347,222 dagen/ 30000000 secondes.

 

12. Rechten van de Gebruiker
 • Recht op bezwaar: Het is toegestaan om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens. LET OP: houd er rekening mee dat het CAT persoonsgegevens nodig heeft om een Therapeut te kunnen screenen.
 • Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens: Een Gebruiker mag bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde delen van persoonsgegevens.
 • Recht op duidelijke informatie: Een Gebruiker heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard. Dit staat beschreven in huidig document.
 • Recht op inzage en dataportabiliteit: Een Gebruiker heeft recht om alle persoonsgegevens in te zien die het CAT heeft verzameld en een digitale kopie aan te vragen.
 • Recht van rectificatie en aanvulling: Een Gebruiker heeft het recht om incorrecte of incomplete gegevens aan te passen.
 • Recht op vergetelheid: CAT wist de persoonsgegevens indien daarom wordt verzocht, tenzij het CAT een goede reden heeft dit niet te doen.

 

Wat kan ik voor jou betekenen?

Graag denk ik met je mee. Neem gerust vrijblijvend contact op